FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अग्नीसाईर कृष्णा सवरन गाउँपालिका ( विपद् व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधि २०७५ )

७५/७६ 02/01/2019 - 12:17 PDF icon अग्नीसाईर कृष्णा सवरन गाउँपालिका ( विपद् व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधि २०७५ ).pdf

अग्नीसाईर कृष्णा सवरन गाउँ कार्यपालिका बाट पारित ( घ ) वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी राजपत्र

७५/७६ 02/01/2019 - 11:43 PDF icon ( घ ) वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी राजपत्र.pdf

अग्नीसाईर कृष्णा सवरन गाउँ कार्यपालिका को गाउँ सभा संचालन कार्यविधि

७५/७६ 02/01/2019 - 11:42 PDF icon अग्नीसाईर कृष्णा सवरन गाउँ कार्यपालिका को गाउँ सभा संचालन कार्यविधि.pdf

अग्नीसाईर कृष्णा सवरन गाउँ कार्यपालिका (स्थानिय तह सहकारी ऐन) , २०७५

७५/७६ 02/01/2019 - 11:40 PDF icon (स्थानिय तह सहकारी ऐन) , २०७५.pdf

अग्नीसाईर कृष्णा सवरन गाउँ कार्यपालिका (अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाको लागिसामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७५)

७५/७६ 02/01/2019 - 11:39 PDF icon (अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाको लागिसामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७५).pdf

अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका ( स्थानीय राजपत्रको प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५ )

७५/७६ 01/31/2019 - 22:29 PDF icon अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका ( स्थानीय राजपत्रको प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५ ).pdf

Pages