FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाको आ. व. २०७४/२०७५ (वडा नं.६)दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता वितरण भरपाई । ७४/७५ Friday, August 31, 2018 - 12:27 PDF icon bal poshan vatta ward 6.pdf
अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाको आ. व. २०७४/२०७५ (वडा नं.५)दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता वितरण भरपाई । ७४/७५ Friday, August 31, 2018 - 12:26 PDF icon ward 5 vatta.pdf
अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाको आ. व. २०७४/२०७५ (वडा नं.४)दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता वितरण भरपाई । ७४/७५ Friday, August 31, 2018 - 12:25 PDF icon 4 Wada vatta.pdf
अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाको आ. व. २०७४/२०७५ (वडा नं.३)दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता वितरण भरपाई । ७४/७५ Friday, August 31, 2018 - 12:24 PDF icon ward 3 vatta.pdf
अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाको आ. व. २०७४/२०७५ (वडा नं.२)दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता वितरण भरपाई । ७४/७५ Friday, August 31, 2018 - 12:22 PDF icon balbalika poshan vatta ward2.pdf
अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाको आ. व. २०७४/२०७५ (वडा नं.१)दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता वितरण भरपाई । ७४/७५ Friday, August 31, 2018 - 12:21 PDF icon 1 ward vatta.pdf
अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाको आ. व. २०७४/२०७५ (वडा नं.५)को तेश्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भरपाई । ७४/७५ Thursday, August 30, 2018 - 21:20 PDF icon ward 5 vatta.pdf
अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाको आ. व. २०७४/२०७५ (वडा नं.४ )को तेश्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भरपाई । ७४/७५ Thursday, August 30, 2018 - 21:13 PDF icon 4 Wada vatta.pdf
अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाको आ. व. २०७४/२०७५ (वडा नं.३ )को तेश्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भरपाई । ७४/७५ Thursday, August 30, 2018 - 21:05 PDF icon ward 3 vatta.pdf
अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाको आ. व. २०७४/२०७५ (वडा नं.२ )को तेश्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भरपाई । ७४/७५ Thursday, August 30, 2018 - 20:58 PDF icon ward 2 vatta.pdf

Pages