जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

News Update

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
Pramod Guragain श्री प्रमाेद गुरागार्इ ना.सु प्रशासन फाँट प्रमुख pramodguragain7@gmail.com