जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

News Update

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ।

७५/७६ 03/30/2020 - 19:02

अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका का २०७५/२०७६ बार्षिकविकास कार्यक्रम ।

७५/७६ 01/04/2019 - 13:03 PDF icon 75 and 76 budget n karyakrm.pdf

अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका ,सप्तरी सशर्त अनुदानबाट संचालन हुने योजना तथा कार्यक्रमको विवरण ।

७५/७६ 12/21/2018 - 14:21 PDF icon SASTHRA.pdf

अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बजेट वक्तव्य ।

७५/७६ 10/07/2018 - 13:01 PDF icon budget bayakat.pdf

अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यकर्म तजुर्मा समिती

७५/७६ 07/20/2018 - 14:54 PDF icon budget tha karyakrm tajurma samiti.pdf

आ.व.२०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम र फ्यनल बजेट

७४/७५ 03/12/2018 - 00:11 PDF icon अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका सप्तरीको आ.व. २०७४।७५ को बजेट.pdf