जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

News Update

श्री धिरेन्द्र कुमार यादव

ईमेल: 
dhirucares@gmail.com
फोन: 
9825717554
Section: 
गाँउ कार्यपालिका कार्यालय