जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

News Update

अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाबाट स्वास्थ्य संस्थाहरु लाई कम्प्युटर स्वास्थ्य औजार हस्तान्तरण कार्यक्रम ।

आर्थिक वर्ष: