FAQs Complain Problems

धरौटि फिर्ता सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन् ?

व्यहोरा सहितको निवेदन
योजना तथा अनुगमन शाखाप्रमुखको सिफारिस
कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश
निवेदन दर्ता
धरौटी फिर्ताको निर्णय